Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, Lublin 2021 r.

Recent Posts
a

Patronat

Uprzejmie informujemy, że Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Celem działania Towarzystwa jest: szerzenie zdobyczy nauki w zakresie fizjoterapii i dyscyplin pokrewnych, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej, upowszechnianie oraz wdrażania wiedzy i zdobyczy praktycznych z zakresu fizjoterapii, profilaktyki prozdrowotnej i rehabilitacji, poprzez współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi władzami i instytucjami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą,

Konferencja objęta jest Patronatem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:- reprezentowanie członków Izby, w tym udział w postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,- ochrona interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych,- ustalenie i kodyfikowanie zasad etyki zawodowej diagnostów laboratoryjnych,- sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,- dbałość o doskonalenie zawodowe członków Izby,- prowadzenie rejestru członków Izby i laboratoriów